Izimpilo Zethu

“Okwenza impilo yaba ngcono ukuthi umama wadlula emhlabeni sesiwutholile umuzi womxhaso. Kwakuyoba nzima kakhulu ukuba sasisahlala emqashweni. ngonyaka ka2010 nami ngiye ngakhulelwa. Kwaba nzima kakhulu nami sengithole umntwana ngoba kwanda izindleko. Kwaba nzima ukukhulisa umntwana ngoba noyise ubengumuntu ophila ngokubamba amatoho, kodwa uma ethole itoho uyasinakekela sinomntwana.” Funda eminye imilando

Read more
Our Life

“The good thing is that before my mother died, we had an RDP house that was registered under her name. If we did not have a home, it would have been even tougher. Shelter is very important. In 2010 I also fell pregnant and expenses increased. The father of my child did not have a […]

Read more